top of page
Uvjeti pružanja usluge

 

 

§ 1 Djelokrug

Na sve pravne poslove između tvrtke Raumgenie, Temudschin Diener, Gartenstraße 6, 71229 Leonberg, u daljnjem tekstu izvođača, i naručitelja vrijede sljedeći opći uvjeti za obavljanje (usluge) u sektoru građevinarstva i trgovine.

 1. Odredbe koje odstupaju od naših uvjeta i odredbi postaju djelotvorne i dio su ugovora samo ako su izričito dogovorene i potvrđene s naše strane u pisanom obliku.

 2. Prihvaćanjem ponude ili implicitno (konkluzivna radnja kao što je dopuštanje početka gradnje) od strane kupca, naši opći uvjeti smatraju se prihvaćenima.

 

 

§ 2 Komponente ugovora  

 1. Dijelovi ugovora uključuju, ako su dostupni, građevinske nacrte, opise građevina, specifikacije i drugu tehničku dokumentaciju koju smo pripremili, a obvezujući su ako su izričito navedeni u ugovoru. Zadržavamo vlasništvo i autorska prava na ilustracije, crteže, izračune i druge dokumente. Ne smiju se predati trećim osobama.

 2. Klijent ima pravo zahtijevati izmjene usluga i nakon sklapanja ugovora. Zahtjevi za izmjenom postaju dio ugovora samo ako su nam pravodobno dostavljeni i ako se postigne dogovor o promijenjenoj ponudi ponude. Ako se ne postigne dogovor, opseg prethodno ugovorene usluge ostaje na snazi.

 3. Ako nastanu dodatni troškovi za usluge koje nisu izričito navedene u ponudi, ali su nužne za nastavak naručenog rada, isti snosi naručitelj.

 

§ 3 Ponude

Ponuda koju smo izradili vrijedi četiri tjedna od datuma kreiranja. Prilikom narudžbe i u korespondenciji uvijek se mora navesti broj naše ponude. Za izmjene i dopune naših ponuda potrebna je naša izričita pismena suglasnost. Ukoliko aplikacija Raumgenie pruža dodatne usluge, dovoljno je navesti naziv i projekt zgrade i to se smatra produžetkom narudžbe, koja se obračunava u satima izvješća uz ponudu.

 

§ 4 Cijene i uvjeti plaćanja

Naše cijene uključuju trenutno važeći PDV.  

 1. Ugovorena ukupna cijena se plaća u obliku akontacije prema tijeku izgradnje.

 2. Akontacije se određuju pojedinačno prema fazi izgradnje.

 3. Rate dospijevaju i plaćaju se odmah nakon fakturiranja. Kašnjenje predujma dovest će do obustave naših usluga dok se ne podmire. Pravovremeni završetak tada se više ne može jamčiti. 

 4. U slučaju kasnijih ponuda za posebne zahtjeve, cijena će biti dodana kao postotak dotične faze izgradnje.

 5. Prilikom puštanja u rad pretpostavljamo kreditnu sposobnost našeg klijenta. Ukoliko kupac ne podmiri svoju obvezu plaćanja, mi kao izvođač zadržavamo pravo zahtijevati predujam ili osiguranje. Izvođač također ima pravo odustati od ugovora nakon što protekne razumno vremensko razdoblje i zahtijevati naknadu štete za neizvršenje.

 

§ 5. Obveze naručitelja

  1.  Ako je za izvođenje naše usluge potrebna građevinska/druga dozvola, ona se mora ishoditi         biti obaviješteni i dobiveni od strane naručitelja od nadležnog nadzornog tijela / drugog tijela.     Troškove nastalih naknada snosi klijent i nisu dio naših usluga.        Ako se ne mogu dati potrebna odobrenja, nemamo pravo na naše izvršenje      Usluge.

  2. Naručitelj mora osigurati pristup mjestu izvedbe bez prepreka, osim ako s nama nije drugačije dogovoreno            je dogovoreno.

 

§ 6 Prihvaćanje

Naše usluge moraju biti prihvaćene u roku od 3 radna dana od završetka. Ako se ovaj rok ne ispoštuje bez opravdanog razloga, smatra se da je građevinski projekt prihvaćen. Prihvat se ne može odbiti zbog beznačajnih nedostataka.

 

§ 7 Rokovi

Ako nismo u mogućnosti završiti naše usluge do dogovorenog datuma zbog više sile, rok za dovršetak će se na odgovarajući način produžiti. Ako se to dogodi, odmah ćemo obavijestiti kupca o kašnjenju.

 

§ 8 Jamstvo i odgovornost 

Za sve slučajeve jamstva i odgovornosti pozivamo se na građevinsku šifru BauGB .

 

§ 10. Zadržavanje naslova

1. Zadržavamo vlasništvo nad svim isporučenim građevinskim materijalom dok se naša potraživanja prema klijentu ne podmire u cijelosti.

 1. Naručitelj ne smije ustupiti niti dati u zalog građevinski materijal za koji se zadržava vlasništvo kao jamstvo. 

 2. U slučaju pristupa trećih osoba – kao što je sudski ovršitelj – građevinskom materijalu koji podliježe zadržavanju vlasništva, naručitelj mora istaknuti zadržavanje vlasništva od strane izvođača i odmah pisanim putem obavijestiti izvođača. Klijent snosi troškove i štetu uzrokovanu pristupom trećih osoba.

 3. U slučaju kašnjenja u plaćanju, imamo pravo preuzeti građevinski materijal, a naručitelj ga je dužan predati.

 

§ 11. Klauzula o razdvajanju

U slučaju da pojedine odredbe ugovora između naručitelja i izvođača, njegovih sastavnica ili ovih Općih uvjeta budu ili postanu nevažeće, to neće utjecati na valjanost ostalih odredbi ugovora, njegovih sastavnica i ovih Općih uvjeta. Nevaljanu odredbu umjesto toga zamijenit će onom koja je što je moguće bliža na zakonski dopušten način onome što su ugovorne strane namjeravale prema sadržaju ugovora. Isto vrijedi i ako se praznina koju treba popuniti postane očita tijekom izvršenja ugovora.  

 

§ 12 Bilješke

Napominjemo da izvođenje naših usluga, posebice radova rušenja, može dovesti do buke, prašine i vibracija unatoč korištenju odgovarajućih zaštitnih uređaja.

 

§ 14. Izbor zakona i mjesta jurisdikcije

Ugovori i svi povezani zahtjevi i obveze podliježu zakonima Savezne Republike Njemačke.

 

Mjesto izvršenja i nadležnost za sve usluge i sporove koji proizlaze iz ovog ugovornog odnosa je Leonberg.

bottom of page